Zadruge se osnivaju sukladno odredbama Zakona o zadrugama (“Narodne novine” br. 34/11).

Tko može biti osnivač zadruge?
Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača koji su potpuno poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe, a svaki osnivač unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1.000,00 kn. (Razlika između poslovne sposobnosti i radne sposobnosti: Osoba koja je invalid rada ili HRVI, te ima 100% nesposobnost za rad, može biti osnivač/član zadruge jer je i dalje poslovno sposobna (sposobna štititi svoja prava i interese).

Redoslijed radnji prilikom osnivanja zadruge:
1. Osnivačka skupština zadruge
2. Donošenje osnivačkog akta - pravila zadruge
3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika
4. Uplata članskih uloga
5. Prijava u registar Trgovačkog suda
6. Izrada pečata
7. Prijava u registar poslovnih subjekata
Državnog zavoda za statistiku
8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog saveza zadruga
9. Otvaranje poslovnog računa zadruge

1. Osnivačka Skupština
Nakon što osnivači postignu dogovor o ciljevima radi kojih osnivaju zadrugu, što njome žele postići, osnovnim djelatnostima kojima će se baviti i kako će urediti svoje međusobne odnose u zadruzi, sazivaju osnivačku skupštinu zadruge na kojoj će donijeti pravila zadruge koja su osnivački i temeljni opći akt zadruge (kao Statut kod trgovačkog društva) i izabrati tijela zadruge. Zadrugari mogu pravila sastaviti sami prema predlošku Hrvatskog saveza zadruga. Skupštinu čine svi osnivači, a u kasnijem radu zadruge, svi članovi zadruge.

Uobičajeni dnevni red osnivačke Skupštine je:
Biranje zapisničara
Biranje Predsjednika skupštine zadruge
Donošenje pravila zadruge
Izbor upravitelja zadruge
Donošenje odluke o roku uplate i iznosu članskog uloga
Razno

O tijeku osnivačke skupštine treba voditi zapisnik. Osim zapisnika potrebno je izdvojiti i svaku odluku posebno. Sve važne odluke moraju imati posebnu točku dnevnog reda, odluke se ne mogu donositi pod točkom razno.
Ako zadruga ima 20 i više članova potrebno je pripremiti i:
Poziv sa dnevnim redom za sjednicu Nadzornog odbora
Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

2. Pravila zadruge
Pravila zadruge obavezno sadrže odredbe o:
tvrtki, sjedištu i predmetu poslovanja;
unutarnjem ustroju;
uvjetima i načinu stjecanja članstva, obliku i visini, unosu i povratu uloga člana, pravima, obvezama i odgovornostima članova, uvjetima i načinu prestanka članstva i drugim pitanjima vezanim uz članstvo u zadruzi; tijelima zadruge: njihovoj nadležnosti, pravima i obvezama, postupku izbora i opoziva, mandatu članova, načinu donošenja odluka i drugim pitanjima vezanim uz rad tijela zadruge;
zastupanju i predstavljanju zadruge te pravima i ovlastima upravitelja;
imovini zadruge i načinu raspolaganja imovinom;
upotrebi dobiti, odnosno viška prihoda, pokriću gubitaka, odnosno manjka u poslovanju;
dijelu dobiti, odnosno viška prihoda koji se raspoređuju u obvezne pričuve;
statusnim promjenama i prestanku zadruge;
informiranju članova i poslovnoj tajni;
načinu i postupku izmjena i dopuna pravila
drugim pitanjima važnim za rad i poslovanje zadruge.

Pravila zadruge su donesena kada broj osnivača, potreban za osnivane zadruge, potpiše izjavu o prihvaćanju pravila koja sadrži:
1. ime i prezime, datum rođenja, prebivalište, OIB;
2. broj i oznaku identifikacijske isprave fizičke osobe, odnosno tvrtku, sjedište i OIB pravne osobe.

Napomena: prema starom Zakonu o zadrugama koji je bio na snazi do 31.3.2011. zadruga je trebala imati dva osnivačka akta, Ugovor o osnivanju zadruge i pravila zadruge. Ugovor se solemnizirao kod javnog bilježnika što je koštalo minimalno 1.000,00 kn. Novi zakon pojednostavio je i pojeftinio osnivanje zadruge jer je potrebno samo kod javnog bilježnika ovjeriti potpis predsjednika Skupštine na pravilima zadruge koja se ne solemniziraju.

3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika

Nakon održane osnivačke skupštine javnom bilježniku trebaju doći osobno svi potpisnici s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom.
Dokumentacija za javnog bilježnika:
Prijava za upis u sudski registar Trgovačkog suda (obrazac PO, nabavlja se u Narodnim novinama) - ako je sami ispunite, bilježnik naplaćuje samo ovjeru. Ako je javni bilježnik ispunjava tu će uslugu naplatiti.
Poziv sa dnevnim redom za osnivačku skupštinu
Popis članova zadruge (tablični)
Pravila zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
Zapisnik s osnivačke skupštine zadruge
Odluka o imenovanju predsjednika skupštine zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
Odluka o imenovanju upravitelja zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
Odluka o roku uplate i iznosu članskog uloga (potpisuje predsjednik Skupštine)
Izjave o prihvaćanju dužnosti upravitelja i (eventualno) članova Nadzornog odbora
Izjave članova o prihvaćanju pravila zadruge (pojedinačne izjave svakog osnivača)
Izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja osnivača zadruge (radi javni bilježnik).

Ako zadruga ima 20 i više članova, dodatno se prilažu:
Poziv sa dnevnim redom za sjednicu Nadzornog odbora
Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

4. Uplata članskih uloga
S ovjerenim Pravilima zadruge zadrugari odlaze u bilo koju komercijalnu banku gdje se otvara tzv. prolazni račun na koji svaki zadrugar ponaosob uplaćuje članski ulog. Banka izdaje Potvrdu o uplati koju treba čuvati, jer će biti potrebna kao prilog prijavi na Trgovački sud.

5. Prijava u registar Trgovačkog suda
Potvrdu o uplati članskog uloga upravitelj donosi javnom bilježniku koji je prilaže prijavi na Trgovački sud. Zadruga se prijavljuje u Trgovački sud u koji pripada prema svom sjedištu. Na službenim stranicama
Ministarstva pravosuđa možete pronaći popis Trgovačkih sudova s adresama, telefonima i web adresama. Svaki sud na svojoj web stranici ima popis županija nad kojima ima nadležnost.

Kod prijave na trgovački sud prilažu se svi dokumenti koje je ovjerio javni bilježnik plus:
Dokaz o uplati članskih uloga
Dokaz o uplati pristojbe za upis osnivanja subjekta
Dokaz o uplati troškova za oglas u „Narodnim novinama“.

Detaljne odredbe o upisu propisuju Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11) i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar ( NN 22/12). Ako je prijava uredna i zajedno s prilozima sadrži sve što je potrebno da bi se proveo upis, sud će donijeti rješenje o upisu u sudski registar, čime zadruga stječe svojstvo pravne osobe. To znači da od dana upisa u sudski registar zadruga može sudjelovati u pravnom prometu. Kao prilog rješenju, zadruga dobiva i obavijest o OIB-u.


6. Izrada pečata
Za izradu pečata potrebno je priložiti kopiju rješenja o osnivanju zadruge. Pečat je nužan za prijavu Državnom zavodu za statistiku i preduvjet za otvaranje poslovnog računa kod banke. Na pečatu se uobičajeno piše skraćeni naziv zadruge i sjedište, eventualno se može dodati OIB. Ne treba pisati ulicu i kbr jer će tada, u slučaju preseljenja zadruge, trebati izraditi novi pečat. Pečat neka bude što jednostavniji jer komplicirani logotipi otisnuti pečatom mogu djelovati neuredno i nečitko. Osim pečata kojim ćete ovjeravati raznovrsne službene dokumente, dobro je odmah dati izraditi i prijemni štambilj za označavanje ulazne pošte i jedan mali štambilj za označavanje kuverti na izlaznoj pošti.


7. Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
Iako se kod Trgovačkog suda registrira nekoliko potencijalnih djelatnosti, kod prijave u Državni zavod za statistiku treba odabrati jednu koja će biti glavna. Prijavu treba napraviti u roku 15 dana od registracije zadruge, a DZS će po prijavi izdati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Za prijavu treba ispuniti obrazac RPS-1 (kupuje se u Narodnim novinama) koji potpisuje upravitelj i ovjerava pečatom zadruge. Potrebno je priložiti i kopiju rješenja o osnivanju zadruge, te uplatiti 55,00 kn u državni proračun. Jedini ured u kojem se to može obaviti ima sjedište u Zagrebu, Branimirova 19 (preko puta pošta na Glavnom željezničkom kolodvoru) i u tom slučaju obavijest o razvrstavanju dobije se odmah. Zahtjevi poslani poštom nekad se riješe tek za nekoliko tjedana, stoga preporučujemo da zadruga organizira dolazak nekog svog člana u Zagreb. Uredovno vrijeme rada sa strankama je od 8,00 do 13,00 h. Dodatne informacije možete dobiti na telefone: 01/4893-501, 01/4893-473, 01/4893-543, 01/4893-596.

8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog saveza zadruga
Sve zadruge registrirane u Republici Hrvatskoj obavezne su članice Hrvatskog saveza zadruga od dana registracije na Trgovačkom sudu. Drugim riječima, članstvo nije vezano uz poslovnu aktivnost zadruge. Čak i ako zadruga ne pokrene poslovanje odmah, ona je članica HSZ samim svojim postojanjem, a članstvo prestaje tek brisanjem zadruge iz registra Trgovačkog suda. Zadruga u roku od 15 dana po dobivanju rješenja o osnivanju zadruge treba dostaviti ispunjen Evidencijski list zadruge za Evidenciju zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog saveza zadruga. To možete učiniti osobno u uredu HSZ u Amruševoj 8/1., odmah po ishođenju Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. Ako iz nekog razloga to ne možete učiniti odmah, prijavu možete poslati i poštom, a obavijest o upisu bit će dostavljena na adresu sjedišta zadruge. Za prijavu u Evidenciju ne plaća se nikakva pristojba.

9. Otvaranje poslovnog računa zadruge
Poslovni žiro-račun zadruge otvara se u banci u kojoj su uplaćeni članski ulozi. Ugovor s bankom se sklapa uz predočenje rješenja o osnivanju zadruge, obavijesti o razvrstavanju po NKD i pečata zadruge, uz deponiranje potpisa ovlaštenih osoba (kod zadruge je to obično jedna osoba - upravitelj). Članski ulozi prebacuju se s prolaznog na novoosnovani poslovni račun zadruge i tim novcima zadruga može odmah raspolagati za potrebe početnih troškova. Kad ste već u banci, možete odmah ugovoriti internet bankarstvo i karticu računa.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Postupak osnivanja