Pravni okvir

Zadruga
je dobrovoljno udruženje zadrugara u kojemu svaki član sudjeluje neposredno i koji zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes radi ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge. Zadruga je, dakle, pravna osoba koja se upisuje u sudski registar, a predmet poslovanja zadruge
može biti obavljanje svake djelatnosti koja nije zakonom zabranjena.

Temeljna su obilježja ovakvih gospodarskih udruživanja slijedeća:

 • Temelje se na osobama koje čine društvo, tj. za njih je bitno tko su im članovi, a u društva se ulazi s obzirom na osobna svojstva onih koji postaju članovi
 • Među članovima postoji jača povezanost interesa koje žele ostvariti sudjelovanjem u društvu iučinci djelovanja društva u svemu se odražavaju neposredno na članove
 • Očekuje se osobni angažman i doprinos članova radu društva koji ne mora biti u novcu, stvarima ni pravima, nego može biti u radu, uslugama ili unošenju bilo kakvog dobra, posebice neposrednim sudjelovanjem u upravljanju društvom
 • Članovi zadruge za obveze zadruge odgovaraju do visine članskog uloga
 • Članska se prava, ako se drukčije ne ugovori, redovito određuju po osobama, a ne po kapitalu koji su članovi eventualno unijeli u društvo
 • U načelu se bez suglasnosti ostalih članova ne može prenijeti udio u društvu na nekog drugog
 • Članovi imaju široku autonomiju uređenja odnosa u društvu

Uzevši u obzir sve gore navedeno, kako bismo dobili što je moguće točniji opis pojma zadruge, navodimo i neke karakteristike koje su usko vezane uz samu zadrugu te ju bitno razlikuju od drugih oblika gospodarskih udruživanja:

 • Zadrugu mogu osnovati najmanje sedam poslovno sposobnih flzičkih ili pravnih osoba
 • Predmet poslovanja zadruge može biti obavljanje svake djelatnosti koja zakonom nije zabranjena
 • Zadrugom upravljaju zadrugari
 • Novi zadrugari imaju ista prava i obveze kao i osnivači, a utvrđuje ih se pravilima zadruge
 • Zadrugar ulaže u zadrugu članski ulog u minimalnoj visini od 1.000,00 kn
 • Članski ulozi mogu biti u kunama, stvarima i pravima izraženima u novčanoj protuvrijednosti.

Zadrugar
je osoba koja u cijelosti ili djelomično posluje putem zadruge, tj. ona osoba koja putem zadruge prodaje svoje proizvode, odnosno usluge, nabavlja proizvode te se koristi uslugama potrebnim za obavljanje svoje djelatnosti ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva radi kojih je zadruga osnovana. Svojstvo zadrugara stječe se sudjelovanjem u osnivanju zadruge ili naknadnim pristupanjem istoj. Zadrugar mora poslovati putem zadruge, a ne samo sudjelovati u rezultatima poslovanja. U protivnom ne posluje sukladno zadružnim načelima. Novi zadrugari imaju ista prava i obveze kao i inicijalni osnivači. Opseg ostvarenja tih prava ovisi o duljini trajanja svojstva zadrugara, količini i kvaliteti poslovanja zadrugara sa zadrugom te o drugim činjenicama po kojima se može procjenjivati kvaliteta zadružnog odnosa. Svojstvo zadrugara ne može se steći samo na temelju unosa članskog uloga, nego je potrebno ostvarivati i interese radi kojih je zadruga osnovana. Zakon razlikuje članski ulog i udjel zadrugara. Članski ulog može biti u novcu, stvarima i pravima te, u pravilu, jednak, odnosno veći broj članskih uloga ne donosi veća prava u upravljanju. Udjel zadrugara je različit i ovisi upravo o opsegu ostvarenja zadružnih poslova u kumulativnoj primjeni tijekom trajanja zadružnog odnosa, dakle kao rezultat količine i kvalitete poslovanja sa zadrugom i izdvajanja u proširenje zadružne djelatnosti ili uvećanja zadružne imovine. Imovinu zadruge čine članski ulozi zadrugara i imovina stečena poslovanjem zadruge. Dobit pripada zadrugarima sukladno ugovoru o osnivanju i pravilima zadruge. Iz ostvarene dobiti utvrđene godišnjim obračunom, zadruga je dužna pokriti gubitke iz prethodnih razdoblja. Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja zadruga izdvaja i posebno evidentira:

 • najmanje 30% za razvoj zadruge
 • najmanje 5% u obvezne pričuve sve dok te pričuve ne dosegnu ukupan iznos uloga članova

U tom dijelu otvara se prostor da zadrugar, kada izlazi iz zadruge, ima pravo po sporazumu s ostalim zadrugarima na isplatu dijela dobiti koja je stečena njegovim udjelom u djelovanju zadruge. Propisi važni za razumijevanje zadružnih odnosa Osnovna je pravna okosnica zadružnih odnosa novi Zakon o zadrugama (NN 34/11) kojim se regulira osnivanje i upravljanje zadrugom, tijela zadruge, imovina i poslovanje sa zadrugom, prestanak zadruge, udruživanje u zadružne saveze i dr. Nadalje, to su Zakon o trgovačkim društvima te propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku. Ti se propisi primjenjuju ukoliko Zakonom o zadrugama nije propisan neki odnos ili ukoliko se Zakon o zadrugama poziva na primjenu Zakona o trgovačkim društvima.

Propisi važni za razumijevanje zadružnih odnosa
Osnovna je pravna okosnica zadružnih odnosa novi Zakon o zadrugama (NN 34/11) kojim se regulira osnivanje i upravljanje zadrugom, tijela zadruge, imovina i poslovanje sa zadrugom, prestanak zadruge, udruživanje u zadružne saveze i dr. Nadalje, to su Zakon o trgovačkim društvima te propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku. Ti se propisi primjenjuju ukoliko Zakonom o zadrugama nije propisan neki odnos ili ukoliko se Zakon o zadrugama poziva na primjenu Zakona o trgovačkim društvima.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Zadruga što je to Pravni okvir